Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Projekt støttet af FSS 2014

Titel: Social change and epidemiological transition in indigenous populations: 21 years follow-up of 6000 Greenland Inuit for diabetes and cardiovascular disease in registries and survey

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd (DFF - 4004-00029)

 

Baggrund:

Sociale og kulturelle forandringer over tid påvirker sygdomsmønstret forskelligt i forskellige populationer. Når det gælder oprindelige folk, er de præcise mekanismer bag ændringerne i vid udstrækning ukendte.

Oprindelige folk i det meste af verden gennemlever en social og kulturel transition, som gennem forandringer i livsstil og levevilkår resulterer i en epidemiologisk transition med ændringer i sygdomsmønstret. Således er stigninger i fedme, diabetes og hjertekarsygdom i hovedparten af undersøgelser blevet tilskrevet den sociale transition og særligt den stigende grad af urbanisering, dog med variationer blandt forskellige etniske grupper. I Grønland har vist sig mere komplekse sammenhænge med en højere forekomst af diabetes og hjertekarsygdom i bygder end i byer og en trend der peger mod en faldende dødelighed fra iskæmisk hjertekarsygdom sideløbende med en stigende grad af vestliggørelse. Adgang til informationer om den sociale og epidemiologiske transition blandt inuit i Grønland er god, og det er derfor oplagt at undersøge konsekvenserne af den sociale og kulturelle transition på udvalgte sygdomme i Grønland.

Den overordnede hensigt med dette projekt er således at bidrage til at forklare, hvordan den fortsatte sociale transition blandt oprindelig folk påvirker helbredet. Dette gøres ved at undersøge sammenhængen mellem sociale og kulturelle faktorer og udviklingen i forekomsten af diabetes og hjertekarsygdom og risikofaktorer for disse sygdomme. Denne viden kan bidrage til at målrette forebyggelsesindsatser blandt oprindelig folk fremover.

 

Projektets design:

I projektet analyseres dødelighed, sygelighed og udvalgte risikofaktorer i en kohorte af deltagere fra tre befolkningsundersøgelser gennemført blandt inuit I Grønland fra 1993 til 2008 ved en opfølgning i sygdomsregistre og en ny helbredsundersøgelse. Det grønlandske dødelighedsregister og landspatientregistret vil blive valideret ved journalgennemgang. De udvalgte sygdomseffekter vil blive analyseret i et longitudinelt design i forhold til sociale og kliniske faktorer.

 

Delformål:

Nedenfor er skitseret projektets specifikke delformål:

Formål I: At validere det grønlandske dødsårsagsregister og landspatientregistre for udvalgte diagnoser i forhold til metabolisk og kardiovaskulær sygdom.

Formål II: At etablere et hjerteregister I Grønland og bidrage med input til det grønlandske diabetesregister.

Formål III: At udvikle et mål for social position i Grønland og andre arktiske populationer.

Formål IV: At analysere den tidsmæssige udvikling i risikofaktorer for hjertekarsygdom i forhold til social position i Grønland.

Formål V: At analysere sammenhængen mellem diabetes, hjertekarsygdom og urbanisering i et longitudinelt design.

Formål VI: At analysere om sociale forandringer fremmer eller reducerer social ulighed i helbred.

 

Status for projektet:

Læs mere på Milepæle for projektet

 

Videnskabeligt personale:

Peter Bjerregaard

Marit Eika Jørgensen

Christina Viskum Lytken Larsen

Nina Odgaard

Inger Katrine Dahl-Petersen

Maria Tvermosegaard

 

Relevante links:

Læs mere på Befolkningsundersøgelserne i Grønland

 
Redigeret: 23.03.17