Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Construction of a Health Impact Assessment Model- with applications to smoking and air pollution

Ph.d.en indeholder en ny måde at vurdere luftforureningens sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser. Det har hidtil været svært at præcisere, så ph.d.-projektet har udviklet et nyt modelværktøj til beregning af sundhedskonsekvensvurderinger. I projektet blev modelværktøjet anvendt til at udregne konsekvenser af både luftforurening og tobaksrygning.

Vurderingen af sundhedskonsekvenserne af luftforureningen fra danske udledninger i perioden 2005 til 2030 medregner som noget nyt effekten af forskellige antagelser om den demografiske udvikling i Danmark. Der er beregnet sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser af luftforurening udledt i Danmark i perioden fra 2005 til 2030, således at konsekvenserne indtil 2050 er medtaget for at tage højde for forsinkelser mellem udsættelse for luftforurening og udvikling af sygdom. Der er lavet beregninger for tre forskellige antagelser om den demografiske udvikling: (1) En konstant 2005-befolkning, (2) sygelighed og dødelighed fastholdt på niveauet i 2005, og (3) den forventede demografiske udvikling. Sundhedskonsekvenserne blev beregnet til henholdsvis 672.000, 290.000 og 280.000 tabte leveår indtil 2050. De tilhørende samfundsøkonomiske omkostninger ved sundhedskonsekvenserne blev opgjort til henholdsvis 3,23, 2,38 og 1,96 mia. € for perioden fra 2005 til 2050 i nutidsværdi (2012 priser).

Afhandlingen har også beregnet sundhedskonsekvenserne ved at gennemføre Forebyggelseskommissionens forslag om kr. 50 som cigaretpakkepris. De fremtidige rygevaner i den danske befolkning blev beregnet med udgangspunkt i rygevanerne fra 2001-2005. Den foreslåede 40 % afgiftsstigning på cigaretprisen blev anslået at medføre et 13 % fald i cigaretforbruget. Sundhedskonsekvenserne i perioden 2013 til 2050 var 11.118 færre dødsfald og 120.700 vundne leveår. De samfundsøkonomiske gevinster blev opgjort til 2,68 mia. € i nutidsværdi (2012 priser).

 
 
Forfatter: Esben Meulengracht Flachs
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2013
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 20.08.13