Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  04, 2007

Forebyggelse af ulykker
 

Evaluering af forebyggelse mod ulykker viser, at forebyggelse betaler sig

Sund By Netværket (SBN) er et politisk forpligtende samarbejde mellem en række kommuner om sundhedsfremme og forebyggelse. Netværket dækker hvad der svarer til ca. halvdelen af Danmark befolkning. Netværket har blandt andet haft forebyggelse af ulykker som et indsatsområde, særligt ulykker blandt børn og faldulykker blandt ældre.

 

Analyser baseret på skadestuekontakter og indlæggelser registreret i Landspatientregisteret viser, at den aldersjusterede forekomst af ulykker blandt børn i Sund By Netværkets områder er reduceret med 6-18 % i perioden 1998-2005, som vist i tabellen. Det ses også, at faldet i forekomsten er større i SBN end i det øvrige Danmark. Dette resultat gælder for en række forskellige mål for forekomsten af børneulykker. En usikkerhedsfaktor i faldet er det dog, at adgangen til skadestuerne i perioden 1998-2005 er blevet begrænset i dele af Sund By Netværkets område, og der kan derfor være ulykker, der ikke bliver registreret.

 

Også for ældres faldulykker er forekomsten i Sund By Netværkets områder reduceret i perioden 1998-2005, og er nu lavere end i det øvrige Danmark. Men som det også fremgår af tabellen, er der sket en betydelig forebyggelsesindsats i forhold til ældres faldulykker i hele landet.

 

Indsatsen har primært foregået via daginstitutionspersonale samt sundhedspersonale på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen. Forebyggelsesindsatsen har fra Sund By Netværkets side primært bestået i videns- og informationsformidling i form af udgivelse af materiale om faldforebyggelse og forebyggelse af børneulykker samt afholdelse af kurser i brugen af materialet samt i skadeshåndtering.

 

Effekten af Netværkets ulykkestema bør dog ikke udelukkende vurderes på baggrund af den påviselige registerbaserede reduktion af hjemme- og fritidsulykker blandt børn og ældre. Indsatsen bør i lige så høj grad vurderes på baggrund af den opmærksomhed som Netværket gennem det aktive og produktive arbejde med forebyggelse af hjemme- og fritidsulykker har formået at skabe for området både i og udenfor Netværket.

 

Tabeltekst: Udviklingen i forekomsten af børns og ældres ulykker fra 1996/1997 til 2004/2005 for Sund By Netværket, det øvrige Danmark samt forskellen i ændring mellem SBN og det øvrige Danmark. Tallene er baseret på registreringer af indlæggelser i Landspatientregisteret og på skadestuebesøg.

 Signifikante forskelle i ændring er markeret med *.

 

Af:

Bjarne Laursen, Jens Kristoffersen og Tine Curtis

Kontaktperson: Seniorforsker Bjarne Laursen, bla@si-folkesundhed.dk. Tlf.: 3920 7777

Kilde:

Sund By Netværkets forebyggende indsats mod hjemme- og fritidsulykker 1998-2005. Jens Kristoffersen, Bjarne Laursen og Tine Curtis. Statens Institut for Folkesundhed, København, december 2006. Rapporten kan hentes her.

 

Link til www.sund-by-net.dk 

 
Redigeret: 26.01.07