Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  10, 2007

Sundheden hos de dårligst stillede
 

Ny undersøgelse skal belyse sundheden hos de socialt udsatte

I en netop udkommet rapport fra Rådet for Socialt Udsatte har Statens Institut for Folkesundhed belyst sundhedstilstanden blandt de socialt dårligst stillede svarpersoner i befolkningsundersøgelsen Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Analyserne viser, at de dårligst stillede oftere end de øvrige deltagere i undersøgelsen har et dårligt selvvurderet helbred, oftere er rygere og svært overvægtige, sjældnere gør noget selv for at bevare helbredet, oftere har en langvarig sygdom, en specifik sygdom eller lidelse og oftere har været generet af gener og symptomer inden for de seneste 14 dage. Navnlig sygdommene kronisk bronkitis, diabetes, kronisk angst eller depression samt dårlige nerver eller anden psykisk lidelse rapporteres oftere blandt de dårligst stillede svarpersoner.

 

Spørgeskemabaserede befolkningsundersøgelser som SUSY 2005 opnår aldrig eller kun sjældent besvarelse fra personer, der er så dårligt stillede, at de ville gå under betegnelsen socialt udsatte (1). Ikke fordi de socialt udsatte ikke er velkomne til at deltage - men fordi det ofte ikke er muligt at komme i kontakt med gruppen, eller fordi de ikke ønsker at deltage i sådanne undersøgelser. Det må således forventes, at gruppen af socialt udsatte har en endnu dårligere helbredstilstand end de dårligst stillede svarpersoner i SUSY 2005.

 

Der er dog meget begrænset viden om sundhedstilstanden blandt socialt udsatte i Danmark. Til rapporten for Rådet for Socialt Udsatte er litteraturen på området gennemgået, og konklusionen er, at den eksisterende viden om socialt udsattes sundhedsvaner, helbred og sygelighed i langt overvejende grad er resultatet af studier, der omhandler afgrænsede helbredsproblemer blandt særlige grupper af socialt udsatte, fx specifikke sygdomme blandt prostituerede og stofmisbrugere. Der savnes således sikker dokumentation for den generelle sundhedstilstand for gruppen af socialt udsatte samlet set samt viden om hvilke faktorer, der udgør de mest alvorlige risici for den høje dødelighed i denne befolkningsgruppe.

 

På foranledning af Rådet for Socialt Udsatte igangsætter SIF derfor i april 2007 en egentlig sundhedsprofilundersøgelse, SUSY UDSAT, der inkluderer gruppen af socialt udsatte som helhed, og som muliggør sammenligning af socialt udsattes sundhedsforhold med den øvrige danske befolknings sundhedsvaner, helbred og sygelighed. Undersøgelsen vil metodisk adskille sig fra traditionelle spørgeskemaundersøgelsen ved at dataindsamlingen udgår fra steder, hvor de socialt udsatte befinder sig, dvs. væresteder, herberger, rådgivningssteder, natcaféer, varmestuer, institutioner mv. Der forventes op mod 2000 besvarelser i alt fra personer, der er socialt udsatte og enten er hjemløse, misbrugere af alkohol, misbrugere af narkotika, sindslidende eller prostituerende.

 

 

(1)

Definition af socialt udsatte og dårligst stillede svarpersoner i SUSY-2005 

Socialministeriet definerer socialt udsatte som ”personer der lever i samfundets yderkanter, personer der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne”. I SUSY 2005 er de dårligst stillede deltagere defineret som personer, der har et problematisk alkoholforbrug (i den sidste måned 10 eller flere gange har drukket mindst 5 genstande ved samme lejlighed), er psykisk svage (indenfor de sidste 14 dage har været meget generet af psykiske symptomer og samtidig ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget), er socialt dårligt stillede (er førtidspensionister, langtidssyge, kontanthjælp- eller bistandsmodtagere og samtidig har svært ved at betale deres regninger) eller personer med et dårligt socialt netværk (ser aldrig eller sjældent familie eller venner og er ofte er alene, selvom de ikke ønsker det). De dårligst stillede udgør i alt 7,5% af svarpersonerne i SUSY 2005, og disse omfatter med stor sandsynlighed ikke de socialt udsatte, der indgår i Socialministeriets definition.

Af:

Programkoordinator Tine Curtis, tc@si-folkesundhed.dk. Tlf.: 3920 7777

Kilde:

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007. Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed, 2007

 

Rapporten kan hentes her.

 
Redigeret: 12.10.16