Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  12, 2007

Selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland
 

Godt 20 procent af unge grønlændere har forsøgt selvmord

Der har igennem flere år været megen debat om årsagen til de mange selvmord blandt unge i Grønland og den kendsgerning, at mange børn og unge i Grønland oplever ustabile opvækstforhold med alkoholproblemer i familien og seksuelle overgreb. Dette billede af misrøgt er ofte blevet tegnet i de danske og grønlandske medier, men de unge er ikke selv blevet hørt. Derfor blev det besluttet at spørge de unge selv om selvmordsadfærd, om traumatiske oplevelser og deres trivsel i familien, i fritiden og i skolen.

 

Resultaterne viser, at forekomsten af selvmordstanker og selvmordsforsøg er meget høj blandt de unge.

 

97 % af de unge i undersøgelsen besvarede spørgsmål omkring selvmord (se figur 1).

  • Godt en tredjedel af de unge har tænkt alvorligt på at begå selvmord, markant flere piger end drenge (52 % af pigerne mod 20 % af drengene).
  • Godt en femtedel (23 %) af de unge har angivet, at de har forsøgt at begå selvmord, en markant større andel af pigerne end drengene (33 % af pigerne og 11 % af drengene).

Resultaterne stammer fra en undersøgelse, der blev gennemført i 2004-2005 i 7 byer i Grønland af Statens Institut for Folkesundhed og Paarisa, der er det grønlandske hjemmestyres forebyggelseskontor i Direktoratet for Sundhed. Undersøgelsen omfatter 508 15-17-årige samt enkelte 18-årige skoleelever fra 9. -11. klasse. De unge besvarede et elektronisk spørgeskema med grønlandsk og dansk tekst og tale.

 

Undersøgelsen bekræfter tidligere fund af, at selvmordstanker og selvmordsforsøg er hyppigere blandt unge kvinder end mænd (figur 1). Det er et andet billede der tegner sig, når man ser på de faktiske selvmord, hvor der er markant flere unge mænd, der tager deres eget liv i forhold til unge kvinder. Selvmordsraten (selvmord pr. 100.000) blandt drengene var knapt 400 blandt de 15-19-årige i 2000-2002 og tilsvarende var selvmordsraten for pigerne i samme aldersgruppe 180. Sammenlignet med danske tal er der tale om ca. 13 gange så høj andel af pigerne, der har forsøgt selvmord i Grønland og knapt 5 gange så høj andel for drengene. Billedet af fuldførte selvmord er også væsentlig højere, idet antallet af selvmord blandt unge i Danmark er meget lavt. Der er således tale om en ca. 40 gange så stor andel, der har begået selvmord i Grønland blandt drengene sammenlignet med danske drenge i alderen 15-19 år og ca. 50 gange så stor en andel af grønlandske piger sammenlignet med danske piger i samme aldersgruppe.

 

 

Figur 1. Selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt 15-17-årige i Grønland.

 

 

Både for pigerne og drengene er der en stærk sammenhæng mellem symptomer på depression og selvmordsadfærd og betydningen af andres selvmord er stor for både drenge og piger i forhold til selvmordsforsøg.

 

  • For drengene har det at være ”uønsket alene” betydning for selvmordsforsøg og brud med kæreste har betydning for alvorlige selvmordstanker.
  • For pigerne er det seksuelle overgreb, der har den største betydning for selvmordsforsøg. Desuden har det at være ”uønsket alene” betydning for selvmordsforsøg. At have problemer med at tale med forældre har en betydning for alvorlige selvmordstanker hos pigerne.

 

Resultaterne ligger i forlængelse af det, de unge selv gav udtryk for gennem to åbne spørgsmål i undersøgelsen. De unge efterspørger mere omsorg, opmærksomhed og lydhørhed fra de voksne, og gør det klart, at der er et generelt behov for at blive bedre til at tale sammen og lytte til hinanden. De unge gav således selv rigtig gode bud på, hvordan forholdene for børn og unge kan forbedres.

 

Mange af de unge, der medvirkede i undersøgelsen gav dog udtryk for, at de har det godt, og at de ikke selv har oplevet at blive behandlet dårligt af voksne, at de har gode sociale relationer, trives godt i skolen og kan også kan tale med deres forældre om problemer.

Af:

Forskningsmedarbejder Cecilia Petrine Pedersen og professor Peter Bjerregaard.

Kontaktperson: Peter Bjerregaard. pb@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Curtis T, Larsen HB, Helweg-Larsen K, Pedersen CP, Olesen I, Sørensen K, Jørgensen ME, Bjerregaard P. Unges trivsel i Grønland 2004. Nuuk: Inussuk - Arktisk Forskningsjournal 2006;1.

 

I tilknytning til denne Ugens tal er der udarbejdet et arbejdsnotat for Videnscenter for Børn og Unge, Familiedirektoratet, Grønlands Hjemmestyre. 
Arbejdsnotat kan downloades her.

 

Rapporten om unges trivsel kan downloades her.

 
Redigeret: 21.03.07