Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  15, 2007

Brug af genoptræning
 

Små regionale variationer

Med kommunalreformen og den nye sundhedslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2007, har kommunerne fået ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt for genoptræning af patienter efter sygehusindlæggelse. Desuden skal kommunerne være med til at finansiere hospitalsindlæggelser samt brug af forskelligt sundhedsfagligt personale.

 

Kommunen skal sørge for genoptræning i det omfang, der er et lægefagligt begrundet behov herfor. Genoptræning kan fx ske ved kommunens egne institutioner, ved aftale med regionsråd eller ved aftale med private institutioner eller sygehuse. Sygehusene er fortsat forpligtiget til at udarbejde en genoptræningsplan for patienter, der har et lægelig begrundet behov for genoptræning ved udskrivning fra sygehus.

 

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005) belyses borgernes aktuelle brug af og behov for genoptræning. Genoptræning er belyst, for at få en status på området, og derved mulighed for i de kommende år at følge udviklingen af den nye sundhedslov.

 

I alt har 4,8 % af den voksne danske befolkning været til genoptræning inden for det seneste år. Andelen, der har været til genoptræning, er større blandt kvinder end blandt mænd og er størst i aldersgruppen 65 år eller derover (8,4 %). I forhold til samlivsstatus ses, at der en større andel blandt enlige (separerede, skilte) end blandt gifte, der har været til genoptræning inden for det seneste år. Det fremgår af tabellen, at der kun er små regionale variationer i andelen, der har været til genoptræning inden for det seneste år.

 

Der er endvidere spurgt til, om man inden for det seneste år har haft behov for genoptræning uden at have fået det. Det fremgår af tabellen, at 2,0 % af den voksne danske befolkning oplyser, at de har haft et udækket behov for genoptræning. Andelen, med et udækket behov for genoptræning, er større blandt kvinder (2,6 %) end blandt mænd (1,4 %). Derimod varierer andelen ikke mellem aldersgrupperne, og der ses kun små regionale variationer.

 

Tabeltekst: Andel i forskellige regioner, der har været til genoptræning inden for det seneste år samt andel der har haft behov for genoptræning inden for det seneste år uden at have fået det. Procent.

 


 

Resultaterne stammer fra den netop offentliggjorte rapport 'Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987' fra Statens Institut for Folkesundhed.

 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000.

 

Rapporten kan bestilles via instituttets hjemmeside eller pr. e-mail sif@si-folkesundhed.dk. Pris 295 kr. + forsendelse 50 kr.

 

Rapporten kan også downloades her: Sund og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987

Af:

Forskningsassistent Anne Illemann Christensen

Kontaktperson: Anne Illemann Christensen. E-mail: ach@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

 
Redigeret: 11.04.07