Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  16, 2007

Forebyggelse og behandling af stress i Danmark
 

Effekten af stressindsatser bliver sjældent målt

Stress er et stigende folkesundhedsproblem, og stress er for alvor kommet på dagsordenen i den offentlige debat og på arbejdspladserne. Den store interesse for stressproblemet har meget naturligt medført et stigende udbud af stressforebyggelse og stressbehandling. Vi har kortlagt forebyggelsen og behandlingen af stress i Danmark. En sådan kortlægning er ikke foretaget før, og området er særligt relevant set i lyset af, at der endnu ikke findes en national strategi for forebyggelse og behandling af stress.

 

Forebyggende og behandlende indsatser blev identificeret ved kontakt til stressforskere og forebyggelseskonsulenter samt ved søgning på Internettet, og data blev indsamlet via spørge-skemaer og telefoniske interviews. Vi har opdelt indsatser rettet mod stress i mindre indsatser og større indsatser. En mindre indsats blev defineret ved at have som primært formål at forebygge eller behandle stress, rette sig mod voksne og være igangværende eller nyligt gennemført. En større indsats skulle herudover sigte mod at indføre konkrete ændringer i deltagernes dagligdag og tidsmæssigt strække sig over minimum en hel dag.

 

Mindre indsatser er typisk enkeltstående og korterevarende aktiviteter, der spænder fra psykologfaglige samtaler over virksomhedsforedrag til meditationskurser. De større indsatser er primært forebyggende indsatser der retter sig mod ansatte på en arbejdsplads, forsknings-orienterede indsatser, der er en del af et forskningsprojekt og sigter mod at indsamle viden om effektive metoder til forebyggelse og behandling af stress, og behandlende indsatser, der har som primært formål at behandle stressede personer.

 

Undersøgelsen viser, at de fleste stressindsatser bliver udbudt af private konsulenter, og at det største udbud er i Region Hovedstaden. Deltagerne er især funktionærer og i aldersgruppen 30-59 år. Stress bliver primært opfattet som et individuelt anliggende, og kun få indsatser har fokus på organisationsstrukturer eller arbejdsgange. Med hensyn til grundlaget for indsatserne er de fleste baseret på teorier og egne erfaringer, og der er begrænset brug af evidensbaseret forskning.

 

Der foretages ofte en eller anden form for evaluering af indsatserne. De mest brugte evalueringsformer er evaluering gennem spørgeskema og mundtlige kommentarer fra deltagerne, mens kun få måler selve effekten (figur 1).

Det er vigtigt at vide, hvad der virker og hvad der ikke virker, når stress skal forebygges og behandles. Der er derfor behov for øget forskning i forebyggelses- og behandlingsmetoder, som både retter sig mod det individuelle og det organisatoriske niveau. Denne forskning kan på længere sigt danne grundlag for en samlet strategi for forebyggelse og behandling af stress i Danmark.


Figur 1. Evaluering af større og mindre indsatser rettet mod stress. Kan give mere end 100 %, da der ved en indsats kan benyttes flere evalueringstyper. Mindre indsatser er ikke blevet spurgt om effektmåling, evalueringsmøder samt før og efter måling.

 

 

 

 

 Link til undersøgelsen: Forebyggelse og behandling af stress i Danmark. (pdf)

Af:

Af: Line Nielsen, forskningsmedarbejder og Naja Rod Nielsen, forsker, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Kilde: Nielsen L, Curtis T, Grønbæk M & Nielsen NR: Forebyggelse og behandling af stress i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed 2007.

 
Redigeret: 08.03.17