Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  16, 2010

Alkohol og ledighed
 

Stor forskel i jobcentres praksis for ledige med alkoholproblemer

De fleste jobcentre vurderer, at alkoholafhængighed forhindrer en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere i at komme i arbejde, og det problem håndterer centrene vidt forskelligt.  Det viser en undersøgelse om jobcentrenes praksis på området.

 

Der skønnes at være omkring 140.000 personer i Danmark, som er afhængige af alkohol, men det er kun et sted mellem 7000 og 10.000 personer, som modtager alkoholbehandling. Det er altså relativt få, og det gælder hvad enten der er tale om folk i beskæftigelse eller ledige.

 

Jobcentrenes kontakt med ledige giver en unik mulighed for at gøre en indsats for at afhjælpe alkoholproblemerne blandt borgere i denne gruppe. Flere undersøgelser (*1) viser, at for en stor andel af de svageste kontanthjælpsmodtagere er alkoholforbruget en barriere for at komme i beskæftigelse.

Men kun i få af landets jobcentre spørges der systematisk til borgernes alkoholvaner. Mange  jobcentre fremhæver, at man på grund af store administrative byrder forbundet med sagsbehandlingen i jobcentrene nødig vil forøge mængden af procedurer yderligere.

 

70 % af jobcentrene svarer  derfor 'nej' eller 'måske' til, at det kunne være en ide på en systematisk måde at spørge de ledige om deres alkoholvaner. De fleste jobcentre vurderer samtidig, at 15 – 30 % af de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 har alkoholproblemer, som er en barriere for beskæftigelsen.  Jobcentrene og kommunerne inddeler ledige borgere i matchgrupper fra 1 til 5, hvor borgere i gruppe 4 og 5 vurderes til ikke at være arbejdsmarkedsparate.

 

Kun i en tredjedel  af jobcentrene har over 50 % af medarbejderne opdateret viden om alkoholproblemer. Indsatsen overfor ledige borgere med alkoholproblemer varierer samtidig afhængigt af, hvilke tilbud, der er i den pågældende kommune. I nogle kommuner er der målrettede tilbud til ledige med alkoholproblemer, og i andre kommuner deltager ledige med alkoholproblemer i de samme tilbud som alle andre.

 

 

 

Har I i de enheder/afdelinger, som arbejder med ledige borgere i matchgruppe 4 og 5, en vejledning, en spørgeguide eller et screeningværktøj, som I bruger med henblik på at opdage om ledige borgere har problemer med alkohol?

 

 

Af:

Anette Søgaard Nielsen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Anette Søgaard Nielsen. Mail: asn@si-folkesundhed.dk, telefon: 29135825

Kilde:

"Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5

-En undersøgelse blandt landets jobcentre", Stinne Mølgård, Janne Tolstrup, Niels Peter Mortensen, Ulrik Becker og Anette Søgaard Nielsen. LINK til rapporten

 

*1 Bach et al 2003, Winding 2007, Sundhedsstyrelsen 2008.

 
Redigeret: 21.04.10