Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  32, 2007

Unge, vold og alkohol
 

14-16 årige der drikker hyppigt er mere udsat for vold

14-16-årige med et dagligt alkoholforbrug udsættes oftere for grov fysisk vold i forhold til unge med et mindre alkoholforbrug.

 

I alt 6.203 elever i 9. klasse har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om unges trivsel, hvor der blandt andet blev spurgt, om de havde været udsat for fysisk vold det seneste år. Det havde knap 10% af de14-16-årige drenge og 12% af pigerne. Der blev også spurgt til deres egen vurdering af voldens grovhed, og 2,7% af drengene og 3,5% af pigerne oplyste, at de havde oplevet slem eller meget slem vold det seneste år.

 

Vi har set på de unges udsættelse for henholdsvis let og grov vold i forhold til deres alkoholvaner, dvs. om de dagligt, ugentligt eller sjældnere har drukket alkohol. En lille andel af de unge 4,3% af drengene og 0,7% af pigerne drak dagligt øl, vin eller spiritus, og de var langt hyppigere udsat for vold end de unge, der drak alkohol højst et par gange om ugen eller ikke havde noget ugentligt alkoholforbrug.

 

Unge med et jævnligt alkoholforbrug oplevede også relativt hyppigere grov vold i forhold til unge med et mindre alkoholforbrug. De rapporterede oftere om problemer i skolen og i deres familie. De havde for eksempel mindre kontakt med skolekammerater, var mere udsat for mobning, havde hyppigere oplevet, at deres mor var blevet slået, og de havde mindre fortrolighed med forældre.

Det er nærliggende at pege på de sociale faktorers betydning for de påviste sammenhænge mellem voldsudsættelse og jævnligt alkoholforbrug blandt 15-16-årige. De relativt få unge, der har et dagligt alkoholforbrug, er i højere grad udsat for andre risikofaktorer, der kan have betydning for deres sundhedsadfærd og trivsel. De rapporterer således langt hyppigere end andre unge, at deres helbred er dårligt, og at de har en række psykiske trivselsproblemer. Der er behov for en særlig indsatsover for disse unge. 

 

 

Procentandelen af 9. klasses drenge og piger, der det seneste år har været udsat for grov og let vold, sat i forhold til deres alkoholforbrug. (Tal i søjlerne viser antal svarpersoner.)

 

 

 

Af:

Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen

 

Kontaktperson: Karin Helweg-Larsen, tlf. 3920 7777, e-mail: khl@si-folkesundhed.dk

 

Kilde: Voldsudsættelse blandt 14-16-årige. Øger alkohol risikoen? Læs rapporten

Statens Institut for Folkesundhed, 2007. Udgivet med støtte fra Egmont Fonden.

 
Redigeret: 06.08.07