Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2006

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005
 

Første resultater om danskernes sundhedsadfærd og sygelighed

Nu foreligger de første resultater fra sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 i form af et interviewskema med svarfordelinger. Undersøgelsen er repræsentativ for Danmark som helhed.

 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) følger danskernes sundhed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår og meget mere. Tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000.

 

I SUSY-2005 medvirkede i alt 14.566 personer i et personligt interview, svarende til 67 % af stikprøven. Interviewpersonernes besvarelse af hvert enkelt spørgsmål i undersøgelsen er nu indføjet i interviewskemaet, der dels foreligger i trykt udgave, dels kan downloades fra instituttets hjemmeside.

 

Et udpluk af resultaterne fremgår af nedenstående tabel, der også viser tal for udviklingen siden 1987. Ca. 4/5 af danskerne vurderer eget helbred som værende virkelig godt eller godt - denne andel har ligget stabilt gennem alle undersøgelsesårene. Udviklingen i sygeligheden viser et lidt mere broget billede. Den tidligere klare stigning i forekomsten af langvarig sygdom er tilsyneladende stagneret, og andelen der inden for de seneste 14 dage har oplevet at være begrænset mht. at kunne udføre de sædvanlige gøremål, er faldet lidt. Men der er fortsat en stigende del af danskerne, der regelmæssigt bruger medicin, ligesom der er flere og flere, der svarer bekræftende på, at de har rygsygdom henholdsvis astma. Der er fortsat en positiv udvikling i danskernes sundhedsvaner, flere der bevæger sig, færre der ryger etc.

 

De videre analyser skal vise, om de ændringer i danskernes sundhed og sygelighed, der fremgår af tabellen, er generelle eller om de kun gør sig gældende i udvalgte befolkningsgrupper, fx bestemte aldersgrupper, bestemte uddannelsesgrupper eller bestemte samlivsstatusgrupper. Også variationer mellem de nye regioner bliver analyseret. Disse resultater bliver publiceret i en større rapport i løbet af 2007, hvor en databank med resultaterne ligeledes publiceres på vores hjemmeside.

 

I indledningen til interviewskemaet er der redegjort for undersøgelsens indhold, stikprøve, dataindsamling samt for spørgeskemamaterialets opbygning.

 

Figurtekst: Tabellen angiver andelen (%) i den voksne danske befolkning for nogle udvalgte indikatorer i de fire SUSY-undersøgelser.

 

 

Af:

Ola Ekholm og Mette Kjøller.

Kontaktperson: Forskningsmedarbejder Ola Ekholm, oek@si-folkesundhed.dk. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Interviewskema med svarfordeling. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

 

Interviewskema med svarfordeling kan downloades her.

 
Redigeret: 17.08.06