Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2006

Kommunalt tilbud til alkoholmisbrugere
 

Evaluering af kommunalt tilbud til alkoholmisbrugere

Med struktur- og opgavereformen overtager kommunerne ansvaret for behandling af alkoholmisbrugere. Allerede i dag gennemfører en del kommuner aktiviteter på alkoholområdet. Et eksempel på dette finder man i Horsens Kommune, hvor et akuttilbud til alkoholmisbrugere netop er blevet evalueret af Center for Alkoholforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.  

 

Projektbeskrivelse
Evalueringen af Horsens Kommunes Akuttilbud viser, at projektet tjener som et vigtigt supplement til den behandlingsindsats, der i dag finder sted i amtsligt regi. Akuttilbuddet har til formål at hjælpe misbrugere, som andre aktører ikke er i stand til at hjælpe, fx fordi misbrugerne ikke er motiverede til at indgå i et decideret behandlingsforløb. Tilbuddet har siden 2003 været benyttet af cirka 200 misbrugere, og det bemandes af to socialfaglige medarbejdere, der står til rådighed for personlig eller telefonisk kontakt ved akut opståede problemer – også uden for almindelig kontortid. Projektmedarbejderne søger at etablere en personlig relation til misbrugerne og støtter dem fx i kontakten til behandlere, læger og sagsbehandlere.

 

Resultater af evalueringen
Evalueringsrapporten peger på, at den organisatoriske forankring og fysiske placering kan have stor betydning for, hvorvidt et projekt af denne type kan opbygge og opretholde en positiv relation til sine brugere. Samtidig viser evalueringen, at det er vigtigt at skabe klarhed over rolle- og kompetencefordelingen på alkoholområdet, fx mellem et projekt som Akuttilbuddet, sundhedsvæsenet, behandlingsinstitutioner og kommunale sagsbehandlere. Med kommunernes overtagelse af ansvaret for alkoholbehandlingen bliver der mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem forskellige aktørers indsats, men det kræver blandt andet, at der udarbejdes og implementeres klare samarbejdsaftaler. Endelig peger rapporten på nødvendigheden af, at man fra begyndelsen af et projekt som Akuttilbuddet træffer beslutning om, hvordan man vil dokumentere og evaluere indsatsen.

 

Ved denne type lokale projekter er der sjældent ressourcer til at gennemføre egentlige effektevalueringer. Ikke desto mindre kan der hentes nyttig viden og skabes dokumentation for et projekts indsats, hvis man evaluerer dets proces, virkemåde og samarbejdsrelationer. Evalueringen af Horsens Kommunes Akuttilbud er baseret på kvalitative interviews med projektmedarbejdere og samarbejdspartnere samt analyser af skriftligt materiale. Rapporten kan downloades fra SIF’s hjemmeside, og den kan tjene som inspiration for andre kommuner, der planlægger eller ønske at videreudvikle lignende initiativer.

Kilde:

Morten Hulvej Jørgensen & Tine Curtis. Afrapportering: Horsens Kommunes Akuttilbud for alkoholmisbrugere. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

Rapporten kan hentes her.

 
Redigeret: 07.09.06