Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2008

Ulykker som folkesundhedsproblem
 

Ulykker udgør en stor belastning for sundhedsvæsenet

Ulykker er samlet set skyld i ca. 2000 dødsfald og ca. 46.000 mistede leveår hvert år. Det er næsten lige så mange, som skyldes fysisk inaktivitet eller overvægt. Samtidig er skader årsag til ca. 100.000 indlæggelser årligt, hvoraf en meget stor andel skyldes ulykker. Det viser et notat om ulykkers betydning for folkesundheden, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet netop har udarbejdetlavet til brug for Forebyggelseskommissionens arbejde.

 

De fem hyppigste sygdomsgrupper i forbindelse med sygehusindlæggelse opdelt på aldersgrupper

 

 tabel ulykker

 Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen, 2006 

 

Godt 80 % af de ulykkesrelaterede indlæggelser skyldes ulykker i hjemmet og fritiden, mens 14 % skyldes trafikulykker og 5 % arbejdsulykker. For dødsulykkernes vedkommende er andelen af trafikulykker noget større, omkring 20 %. Som det fremgår af figuren er børn og unge samt voksne op til 45-års-alderen særligt udsatte for skader i forhold til andre sygdomsgrupper. Desuden er de ældres faldulykker er skyld i mange længerevarende indlæggelser, og de ældres faldulykker medfører ofte dødsfald eller forringet førlighed.

 

Mange dødsulykker og sygehusindlæggelser kunne forebygges med den rette indsats. Notatet ser på seks områder, og giver nogle bud på, hvor udfordringerne ligger, og hvilke konkrete indsatser, der kan iværksættes for at nedbringe antallet af tilskadekomne og døde. De seks områder er trafiksikkerhed, sikkerhed på arbejdspladserne, børn og unges ulykker, ældres ulykker, idrætsskader og produktsikkerhed.

Af:

Bjarne Laursen, seniorforsker og Hanne Møller, temakoordinator, kommunikationsmedarbejder, Center for Ulykkesforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Bjarne Laursen, tlf. 3920 7777, e-mail: bla@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Møller H, Laursen B., Forebyggelse af ulykker - Notat til Forebyggelseskommissionen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, juli 2008. Notatet som pdf

 
Redigeret: 10.09.08