Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  44, 2011

Årsager til ulykker
 

Ulykker er fortsat et alvorligt sundhedsproblem

Ulykker er fortsat en af de vigtigste årsager til tidlig død, handicap og sygehusbehandling. Over 7 % af de voksne danskere lever med følgevirkninger af en ulykke, og skader beslaglægger 6 % af alle sengedage på sygehusene. Antallet af dødsulykker er de seneste årtier faldet betydeligt, ikke mindst i trafikken og blandt børn, men forekomsten af sygehusbehandlede ulykker er næsten uændret.

 

Der er mange forskellige årsager til ulykker, og prioriteringen af ulykkesforebyggelse forudsætter en solid viden om, hvor og hvordan ulykkerne sker. Derfor blev der i 2010 igangsat et pilotprojekt på tre skadestuer i Glostrup, Odense og Aarhus for at undersøge muligheden for at foretage en detaljeret skaderegistrering med indberetning til Landspatientregisteret i Sundhedsstyrelsen, omfattende bl.a. registrering af skadesrelaterede produkter, virksomhedens branche i forbindelse med arbejdsulykker samt stedfæstelse af trafikulykker.

 

Projektet har vist, at en sådan registrering er mulig. Bl.a. viste det sig, at 76 % af skadestuekontakterne var på grund af hjemme- og fritidsulykker, mens 9 % skyldtes trafikulykker og 10 % arbejdsulykker. Af trafikulykkerne i Odense lykkedes det at stedfæste 94 %, enten i et vejkryds, på en bestemt strækning, eller i nærheden af en lokalitet. I tabellen ses forekomsten af nogle udvalgte ulykkes- og skadetyper på de tre skadestuer.

  

 

Registrering af tilskadekomst som følge af ulykker, vold og selvmordsforsøg på tre skadestuer i 2010

  

 

 *) beregnet under forudsætning af at de tre skadestuer samlet er repræsentative for Danmark

 

 

Pilotprojektet afsluttes med udgangen af 2011 og resulterer i en evalueringsrapport, som foreslår en fremtidig model for skaderegistreringen i Danmark. En fortsættelse af den detaljerede skaderegistrering forudsætter en beslutning om finansiering fremover. En sådan beslutning er endnu ikke taget.

Af:

Bjarne Laursen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, bla@si-folkesundhed.dk, tel. 6550 7776

Hanne Møller, temakoordinator, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, ham@si-folkesundhed.dk, tel. 6550 7783

 

Vedrørende skadestueregistreringerne kontakt:

Ulykkes Analyse Gruppen v. overlæge Jens Lauritsen, tlf 6541 2283,  uag@ouh.regionsyddanmark.dk, Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afd.  

Birte Honoré birhon01@regionh.dk, Glostrup Hospital

Lene Bak Larsen lenelase@rm.dk, Dorthe Meisner dortmeis@rm.dk og Bent Erling Lindblad be.lindblad@aarhus.rm.dk, Tlf. 7846 2730, Aarhus Universitetshospital.

Kilde:

Pilotprojekt om skaderegistrering ved Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Glostrup Hospital; Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005; Landspatientregisteret

 
Redigeret: 02.11.11