Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  48, 2009

KRAM forskningsdatabasen
 

Omfattende database kan skabe ny viden til gavn for fremtidig forebyggelse

Den nyligt afsluttede KRAM-undersøgelse kan bidrage til yderligere forskning i befolkningens sund­hedsvaner og forebyggelse af livsstilssygdomme. Undersøgelsen omfatter spørgeskemabesvarelser og resultater fra fysi­ske målinger og tests fra henholdsvis 76.484 og 18.065 voksne danskere.

 

Forskningsdatabasen indeholder knap 1.100 oplysninger om sundheds­vaner for hver af de personer, der har svaret på alle spørgsmål i det internetbaserede spørgeskema. For personer der har gennemført helbredsunder­søgelsen, omfatter databasen cirka 130 oplysninger per deltager i form af mål og test af blodtryk, hvile­puls, højde, vægt, fedtprocent, blodprøver, hårprøver, lungefunktion, knoglemineraltæthed, balance, muskelstyrke og kondition. Der er nedfrosset biologisk materiale med henblik på senere analyser herun­der DNA. I nedenstående tabeller ses tilgængelige variable fra henholdsvis de fysiske undersøgelser og spørgeskemaundersøgelsen.

 

Forskningsdatabasen kan danne grundlag for forløbs- og tværsnitsundersøgelser. Svarpersonerne i spørgeskemaundersøgelsen og deltagerne i helbredsundersøgelsen udgør en samlet kohorte, der kan følges over tid i diverse registre og ved eventuel genopfølgning.

 

En af styrkerne ved undersøgelsen er et antalsmæssigt stort datamateriale. Derved kan der skabes videnskabelig repræsentativitet, der afspejler hvorledes forskellige forhold hænger sammen, fx relationen mellem livsstil og sygelighed. Data kan dog ikke betrag­tes som statistisk repræsentative for den danske befolkning som helhed, idet kvinderne er overrepræsente­rede, mens særligt de yngste mænd er underre­præsen­terede. Det vil dog i nogen grad være muligt statistisk at tage højde for bortfaldet ved hjælp af vægte udregnet af Danmarks Statistik, som indgår i databasen.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyg­gelse ejer data, og forskere kan få adgang til databasen ved ansøg­ning. Henvendelse om procedurer og ansøgningsskema for dataudlevering kan rettes til Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Univer­sitet, som står for håndtering af databasen og udlevering af data.

 

  

Data fra fysiske undersøgelser

 

figur1

   

Data fra spørgeskema

 

figur 2

 

1 / Oplysninger om kostvaner er indsamlet fra KRAM-spørgeskemaet samt fra et supplerende kostspørgeskema. KRAM-spørgeskemaet indeholder relativt få kostspørgsmål, mens det supplerende indeholder detaljerede spørgsmål om hyppighed og mængde af indtag af specifikke fødevarer samt måltidsmønstre inden for det seneste år. 

Af:

Louise Eriksen, ph.d.-studerende og Tine Curtis, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

 

Kontakt: Louise Eriksen, ph.d.-studerende, lue@si-folkesundhed.dk, telefon 3920 7777.  

 
Redigeret: 25.11.09