Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  49, 2006

Drikkemønster
 

En stor andel af befolkningen drikker hyppigt mere end fem genstande ved én lejlighed

Helt ny forskning viser, at det har stor betydning for helbredet, hvordan man fordeler sit alkoholforbrug. Det er forbundet med en højere dødelighed generelt, men også større risiko for akutte skader (fx ulykker) hvis man har et episodisk højt forbrug (binge-drinking) i forhold til et forbrug, der er jævnt fordelt (steady-drinking). Dette gælder også, selv om forbruget holdes inden for Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

 

Desuden har en helt ny dansk undersøgelse vist, at de hjertebeskyttende effekter man ser ved et moderat alkoholforbrug, kun findes ved et forbrug, der er hyppigt i små mængder og ikke ved et binge-drikkemønster. Disse resultater har medført, at Sundhedsstyrelsen ved sidste Uge-40-kampagne supplerede de gældende genstandsgrænser med en anbefaling om at holde sig under 5 genstande pr. gang, man indtager alkohol.

 

Hvordan forholder danskernes drikkemønster sig set i relation til denne viden?

 

I en helt ny undersøgelse fra 2005 (SUSY-undersøgelsen*) har vi spurgt i alt 14.566 personer om, hvor mange gange om måneden man har et enkeltstående forbrug på mere end 5 genstande (binge-drinking).

 

Der viser sig at være meget store forskelle mellem såvel mænd og kvinder som mellem de forskellige aldersgrupper. Ikke helt uventet har de yngste aldersklasser, de 16-24-årige, næsten alle (85 % af drengene og 69 % af pigerne) indenfor den seneste måned haft et forbrug på mere end 5 genstande, men også de øvrige aldersgrupper følger godt med, som det ses i figuren. Mere end 60 % af mænd og næsten 40 % af alle kvinder har et tilsvarende drikkemønster. Der ses en gradvis aftrapning til de over 80-årige, hvor det dog stadig er over 10 % af mændene og omkring 4 % af kvinderne, der inden for den sidste måned har haft et forbrug på mere end 5 genstande.

 

 

Figuren viser, hvor mange procent der i de pågældende aldersgrupper mindst én gang inden for den seneste måned har drukket mere end fem genstande ved én lejlighed.

 

*Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne(SUSY) er nationalt repræsentative undersøgelser, der følger udviklingen i danskernes sundhed og sygelighed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår mv. SUSY-2005 bygger på svar fra personlige interview af 14.566 personer. De tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000.

Af:

Professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777, mg@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Offentliggøres primo 2007.

 
Redigeret: 08.12.06