Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  49, 2007

Vold mod kvinder
 

Der er færre tilfælde af partnervold

Omkring 70.000 kvinder mellem 16 og 64 år bliver årligt udsat for en eller anden form for fysisk vold. For 28.000 af kvindernes vedkommende er der tale om partnervold. Det vil sige, at en nuværende eller tidligere ægtefælle eller kæreste har udøvet vold mod kvinderne i løbet af det seneste år. Dermed er der sket en væsentlig nedgang, da 42.000 kvinder var udsat for partnervold i 2000.

 

De yngre kvinder udsættes relativt sjældnere end de ældre kvinder for vold af en nuværende eller tidligere partner. Hver tredje af de 16-29-årige kvinder, der havde oplevet nogen form for fysisk vold det seneste år, oplyste at volden var udøvet af en nuværende eller tidligere partner, mod hver anden af voldsudsatte kvinder over 30 år.

 

Danmark har siden 2002 haft nationale handlingsplaner til bekæmpelse af vold mod kvinder. Der er afsat særlige satspuljemidler til at støtte voldsofre, videreuddanne relevante faggrupper og til at udvikle behandlingstilbud til mænd, der udøver vold i familien. Viden og information om mænds vold mod kvinder er et vigtigt led i strategien, og derfor har Statens Institut for Folkesundhed analyseret udviklingen i volden med særlig fokus på partnervold.

 

Indsatsen har virket

De nationale handlingsplaner til forebyggelse af vold mod kvinder har først og fremmest været rettet mod partnervolden, og har omfattet oplysningskampagner såsom "Stop Volden" og lettilgængelige tilbud om rådgivning. Nedgangen i omfanget af partnervold kan relateres til indsatsen mod denne type vold. Det er sandsynligt, at voldsramte kvinder reagerer tidligere på vold, og ikke forbliver i et voldeligt forhold, og at oplysningskampagner rettet mod potentielt voldelige mænd også har haft en effekt.

Der er markante sammenhænge mellem kvinders voldsudsættelse og en række psykosociale og helbredsmæssige problemer. Volden udgør derved et alvorligt folkesundhedsproblem, og der er behov for en stadig indsats mod volden.

 

 

Andelen af kvinder i forskellige aldersgrupper, der rapporterede voldsudsættelse i 2000 og i 2005, og andelen der i 2005 rapporterede udsættelse for partnervold. Det ses, at voldsudsættelse er relativt hyppigst blandt yngre kvinder, men at partnervold sker relativt oftere blandt kvinder over 30 år.

 

(Bygger på Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2000 og 2005. Data om ubesvaret voldsudøver er ikke medtaget.)

   

Samme mængde vold

Ser man på det samlede omfang af vold mod kvinder, så er det omtrent uændret inden for de seneste 6-7 år. I 2000 var det 3,7 % af kvinder i Danmark, som havde været udsat for enten mild eller grov fysisk vold. I 2005 var andelen 3,9 %. Volden omfatter både relativt mild fysisk vold såsom skub, rusk og slag med flad hånd, og grovere vold fx knytnæveslag, spark og kvælertag.

 

Mens der samlet set ikke er nogen stigning i voldsudsættelse blandt kvinder i Danmark, er der en markant stigning blandt 16-29-årige kvinder, både i selvrapporteret vold og i skadestuekontakter pga. voldsskader. I 2005 havde 15 % af 16-19-årige kvinder oplevet nogen form for fysisk vold og 10 % grov fysisk vold det seneste år. Knap 1.000 kvinder i den aldersgruppe var behandlet for voldsskader på sygehus.

 

Analyserne er baseret på en række forskellige datakilder, dels Statens Institut for Folkesundheds befolkningsundersøgelser i 2000 og 2005 dels registerdata, der omfatter politianmeldt vold og skadestuekontakter pga. voldsskader. Resultaterne er præsenteret i rapporten, Mænds Vold mod Kvinder – 2007, der er udgivet i et samarbejde med Minister for Ligestilling.

Af:

Karin Helweg-Larsen, seniorforsker og speciallæge, og Marie Louise Frederiksen, videnskabelig assistent, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Kontaktperson: Karin Helweg-Larsen, seniorforsker, E-mail: khl@si-folkesundhed.dk Telefon: 3920 7777

Kilde:

”Mænds vold mod kvinder. Omfang, karakter og indsats mod vold – 2007” af

Minister for Ligestilling og Statens Institut for Folkesundhed, offentliggjort 30. november 2007.

Rapporten som PDF

 
Redigeret: 05.12.07