Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  51, 2006

Middellevetider i danske kommuner
 

Korte middellevetider på Lolland

Danmark har de sidste 10 dage af året endnu 271 kommuner. I den seneste måneds tid har der i medierne hersket nogen forvirring om, hvad middellevetiden er i disse kommuner. Vi forsøger her at udrede nogle af misforståelserne og at angive korrekte tal. Forvirringen opstod på grund af en sammenblanding af den gennemsnitlige alder ved død i en kommune og kommunens middellevetid. Det er to forskellige begreber.

 

Middellevetid eller en forventet levetid på fx 78 år skal tolkes således, at en nyfødt kan forvente at blive 78 år. Det er gennemsnitsbetragtninger. Nogle dør i en ung alder, nogle bliver meget gamle. For at kunne beregne middellevetiden kræves der oplysninger om dødsfald i forskellige aldersgrupper, både blandt børn, unge, voksne og ældre. Man kan ikke udtale sig om hvor gammel en nyfødt kan forvente at blive, hvis man kun kender dødelighedsforholdene blandt unge eller kun kender dødelighedsforholdene blandt ældre.

 

Den gennemsnitlige alder ved død kan beregnes i en hver gruppe af mennesker. For beboere på plejehjem vil den være høj, blandt turnerende rockmusikere vil den være lav og blandt gymnasieelever vil den være under 20 år. I en kommune med mange gamle vil den være høj, i en ung kommune vil den være lav. Den gennemsnitlige alder ved død afhænger således meget af den gruppe, man betragter og kan ikke anvendes til at udtale sig om sundheden i gruppen. De fleste dødsfald sker blandt ældre og derfor vil den gennemsnitlige alder ved død være stærkt påvirket af demografien i kommunen. Denne ulempe har de beregnede middellevetider ikke.

 

Af tabellen fremgår, at der er ca. fem års forskel mellem kommunen med den korteste og kommunen med den længste middellevetid. De 10 kommuner med de korteste middellevetider har middellevetider på omkring 74 år, mens de 10 kommuner med de længste middellevetider har middellevetider på 78-79 år. Tallene er gennemsnit for perioden 1992-2001. Blandt kommunerne med de længste middellevetider ligger otte i Jylland, en enkelt på Fyn og Søllerød, som har den længste, på Sjælland. Kommunerne med de korteste middellevetider ligger alle på Sjælland med København som den korteste. Fem af kommunerne med korte middellevetider ligger på Lolland.

 

Blandt alle 271 kommuner ligger 258 (95 %) inden for en spændvidde i middellevetid på fire år eller mindre (se middellevetid for alle landets kommuner i Link til baggrundstal neden for). Til sammenligning kan nævnes, at forskellen i middellevetid mellem Danmark og Sverige er tre år.

 

Mange forhold påvirker dødelighedsforholdene og middellevetiden i en kommune. En sund befolkning med gode levekår, gode sundhedsvaner og et godt sundhedsvæsen vil andet lige have en lang middellevetid. Andre forhold, der kan påvirke er boligforholdene og dermed flytninger mellem kommunerne. Personer med lav indkomst og dårligt helbred vil sjældent bosætte sig i en kommune med dyre boliger, som f.eks. Søllerød, men vil have bedre muligheder for at bosætte sig i kommuner, hvor huslejen er lavere.

 

Tabeltekst: Middellevetider i danske kommuner. De 10 kommuner med de korteste og de 10 kommuner med de længste middellevetider er anført. Gennemsnit for perioden 1992-2001*).

 

 

*). På grund af relativt få dødsfald i små kommuner vil det være for usikkert at beregne middellevetider for enkelte kalenderår. De senest beregnede middellevetidstal på kommuner dækker perioden 1992-2001.

 

I starten af det nye år vil vi bringe tal for middellevetiden i Danmarks nye kommuner.

Af:

Af: Seniorforsker Knud Juel, kj@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

 
Kilde:

Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen

 

 
Redigeret: 04.01.07