Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  51, 2007

Stress blandt unge
 

Få elever i 8. og 9. klasse er meget stressede

Statens Institut for Folkesundhed belyser stress blandt unge i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som har taget initiativ til undersøgelsen. Det er første gang, at stress blandt unge er blevet målt.

Formålet er at se på, hvor udbredt stress er blandt unge og give en karakteristik af de unge, som oplever stress. Det sker ud fra undersøgelsen Ungeshverdag.dk, som er en landsdækkende undersøgelse af sundhed, livsstilsfaktorer og risikoadfærd blandt de ældste elever i folkeskolen. 

 

Forekomst af oplevet stress

I Ungeshverdag.dk er de unge blevet spurgt, om de oplever stress ud fra spørgsmålene ”Føler du dig stresset?” og ”Hvor ofte er du stresset?”. På baggrund af de to spørgsmål er de unge inddelt i tre grupper: unge som oplever lav stress, medium stress eller høj stress.

 

I 8. klasse oplever 4% høj stress og 42% oplever medium stress. I 9. klasse oplever 8% høj stress og 46% medium stress. Der er en mindre gruppe af unge (2%), som både i 8. og i 9. klasse oplever høj stress (data ikke vist).

Der er flere piger end drenge, som oplever stress, og stress forekommer hyppigere blandt unge fra familier med lav materiel velstand.

 

Oplevet stress i 8. klasse og 9. klasse (i procent)

 Figur over unges stress

 

Karakteristik af stressede unge
Unge i 8. klasse, som har et højt stressniveau, har en sundhedsadfærd med dårlige kostvaner, hyppigere alkoholindtag og for lidt søvn. Unge med høj stress vurderer selv, at de har et dårligt helbred, de tager mere medicin, og i forbindelse med trivsel, ser det ud til, at de typisk har få nære venner, og ikke får opmærksomhed fra forældrene.

 

Når unge oplever langvarig stress må det formodes, at det har en indvirkning på de unges sundhedsadfærd og trivsel på kort sigt og sygdomsudvikling på lang sigt.

Stress i den danske voksenbefolkning er et stigende folkesundhedsproblem, som kan have en negativ effekt på livskvalitet og påvirke risikoen for udbredte folkesygdomme som hjertekarsygdomme og depression.

Af:

Line Nielsen, forskningsmedarbejder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Kontaktperson: Line Nielsen, forskningsmedarbejder. E-mail: lin@si-folkesundhed.dk

Telefon 3920 7777

Kilde:

Nielsen L, Vinter-Larsen M, Nielsen NR og Grønbæk M: Stress blandt unge

Sundhedsstyrelsen 2007. 

Link til rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Rapporten  

 

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på stress med udgivelsen af to pjecer (en pjece rettet mod praktiserende læger og en pjece rettet mod borgere, som oplever stress) samt et udredningsnotat om, hvad vi i dag ved om stress i Danmark. Læs mere

 
Redigeret: 19.12.07