Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  09, 2003

Brug af forebyggende ordninger
 

Flere og flere får målt kolesteroltal

Sundhedsvæsenet har en række forebyggende tilbud til befolkningen fx i form af  undersøgelser i forbindelse med fødsel og graviditet, børneundersøgelser, skoletandpleje, vaccinationer m.v.

 

Mange former for forebyggende ordninger er knyttet til almen lægepraksis, hvor undersøgelserne både kan ske efter opfordring fra lægen og efter anmodning fra patienten. Her tænkes eksempelvis på måling af kolesteroltal, måling af blodtryk, forebyggende helbredssamtaler. Det kan i interviewundersøgelser i befolkningen være vanskeligt at sondre præcist mellem om en given undersøgelse foretages som led i en udredning af en sygdomssituation eller som en undersøgelsen med direkte forebyggende sigte.

 

I sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 er befolkningens brug af udvalgte former for forebyggende ordninger belyst. Undersøgelsen er baseret på interview med 16.690 voksne danskere på 16 år eller derover.

 

Det fremgår af tabellen, at i alt 70% - flere kvinder end mænd - har fået målt deres blodtryk inden for de seneste 3 år. Med stigende alder stiger andelen, der har fået målt blodtryk. Knap 5% angiver, at de aldrig har fået målt deres blodtryk. I alt 21% har fået målt deres kolesteroltal inden for de seneste tre år, men her angiver 65%, at de aldrig har fået målt det. Lidt flere mænd end kvinder og flest i aldersgrupperne 45-66 år og 67-79 år har fået målt kolesteroltal. Endelig har 26% af voksne danskere været til forebyggende helbredssamtale eller helbredscheck inden for de tre seneste år, mens 58% aldrig har været det. Blandt mænd er det især aldersgrupperne over 45 år, der har været til helbredssamtale – blandt kvinder er det især de 45-66 årige.

 

For alle tre typer af forebyggende undersøgelser gælder det, at de i lige stort omfang benyttes af alle uanset uddannelsesniveau – men i forhold til erhvervsmæssig stilling gælder det, at relativt færrest blandt ikke-faglærte arbejdere har gjort brug af ordningerne.

 

Andelen der har fået målt blodtryk inden for de seneste tre år er uændret i perioden 1987 til 2000, mens der er sket en stigning i andelen, der har fået målt kolesteroltal – fra 15% i 1994 til 21% i 2000. Brugen af forebyggende helbredssamtaler steg fra 20% i 1987 til 26% i 1994, mens brugen er uændret fra 1994 til 2000.

 

I alt 59% af alle kvinder har inden for de seneste tre år fået foretaget en celleundersøgelse af livmoderen, og 11% har fået foretaget mammografi. I Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Fyns Amt, hvor der er indført mammografiscreening, oplyser henholdsvis 16% og 29%, at de har fået lavet mammografi  inden for de seneste tre år.

 

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 12.10.04