Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  08, 2003

Danskernes brug af medicin
 

Især sygeligheden bestemmer medicinbrug

Billedet af danskernes brug af medicin kan tegnes på flere forskellige måder og ved brug af forskellige datakilder. I SIFs sundheds- og sygelighedsundersøgelser stilles interviewspørgsmål, om svarpersonen har brugt forskellige former for medicin inden for de seneste 14 dage, om man bruger medicin regelmæssigt, om man har brugt medicin som reaktion på aktuelle gener og symptomer m.m.

 

Andre kilder kan være opgørelser over de doser eller mængder af medicin, der sælges på apotekerne, og over de omkostninger, der er forbundet med medicinbrug, enten for borgerne eller for sygesikringen. Man får ikke nødvendigvis det samme billede.

I det følgende redegøres der for udvalgte resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 om befolkningens brug af medicin. Ca. 17.000 danskere (16 år og derover) er blevet interviewet bl.a. om sundhed, sygelighed, brug af medicin m.m. Resultaterne viser at

 

  • inden for en 14 dages periode har 72% af befolkningen haft en eller flere former for symptomer eller ubehag af fysisk eller    psykisk art, og 34% har været meget generet af det
  • ca. hver fjerde af dem med gener har reageret på generne ved at bruge håndkøbsmedicin
  • ca. hver femte af dem med gener har reageret ved at bruge receptmedicin
  • knap hver tiende af dem med gener har talt med en læge

Brug af medicin er altså en meget hyppig form for reaktion på og egenbehandling af gener og ubehag. I alt 34% af befolkningen bruger en eller flere slags medicin regelmæssigt. Der er tale om en klar stigning siden 1991, hvor 27% regelmæssigt brugte medicin. Andelen med regelmæssigt brug stiger klart med alderen, og er større blandt kvinder end blandt mænd i alle aldersgrupper. Mønstret afspejler sygelighedens fordeling blandt mænd og kvinder og i de forskellige aldersgrupper.

 

Sygelighed og dårligt helbred er også ulige fordelt i forskellige sociale grupper. Af figuren fremgår det, hvor stor en andel i forskellige sociale grupper (udtrykt ved længden af uddannelse), der regelmæssigt bruger medicin. Figuren viser, at mellem 27% og 36% af mændene anvender medicin regelmæssigt. Blandt kvinderne er det flere, idet mellem 32% og 45% anvender medicin regelmæssigt. Der er en klar tendens til, at andelen er større blandt dem med kortest uddannelse end dem med længst uddannelse, hvilket svarer til forskellene i sygelighed mellem disse uddannelsesgrupper. I Danmark er det således især sygeligheden, der er afgørende for befolkningens brug af medicin – ikke som i flere andre lande pengepungens tykkelse.  

   

Andel der regelmæssigt bruger medicin blandt personer med forskelligt uddannelsesniveau, opgjort som antal års samlet skole- og erhvervsuddannelse. I procent.

Af:

Niels Kr. Rasmussen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 26.11.04