Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  21, 2003

Høj sygelighed hos småbørn
 

Børns sygelighed

Akutte sygdomme er hyppige hos børn, især blandt de mindste. Det viser resultaterne fra de seneste to landsrepræsentative Sundheds- og Sygelighedsundersøgelser udført af Statens Institut for Folkesundhed i 1994 og 2000. Her er de voksne spurgt ud om nylig sygdom hos hjemmeboende børn under 16 år. Sygeligheden var på samme niveau i 2000 som i 1994, hvor hhv. 14% og 13% havde været syge inden for 14 dage.

 

Tabellen viser resultaterne fra undersøgelsen i 2000: hvor mange børn, der inden for de sidste 14 dage havde været syge, været hjemme pga. sygdom, haft kontakt til læge pga. sygdom, fået medicin eller været indlagt på hospital. Sygeligheden var højest hos de 1-2-årige (29%), efterfulgt af de 0-årige (21%).Det var også de to yngste grupper, der hyppigst havde haft kontakt til læge (18-19%) og havde  fået medicin (14% og 10%). I børnehavealderen var sygeligheden kun ca. halvt så stor (16%), og i skolealderen faldt sygeligheden til ca. 10% og steg  en anelse i puberteten. Der var ikke sikker forskel mellem drenge og piger, men blandt de yngste børn var der tendens til øget sygelighed hos drengene. Der var en betydelig årstidsvariation med den højeste sygelighed i januar kvartal.

 

Ser man på, hvad børnene havde fejlet, var det især luftvejsinfektioner, mellemøreinfektioner, mave-tarminfektioner, og feber uden kendt årsag samt astma/astmatisk bronkitis og specifikke infektioner såsom influenza. Infektioner udgjorde 73% af alle sygdomstilfældene, 89% hos de 1-2-årige, 80% hos de 3-5-årige og 63% hos de 6-15-årige. Med stigende alder faldt hyppigheden  af infektioner, mens langvarige sygdomme og symptomer som hovedpine fik større betydning for sygeligheden.

 

Andel af børn i forskellige aldersklasser, der inden for de seneste 14 dage har været syge, haft sygefravær, haft kontakt til læge,  fået medicin eller været indlagt. Danmark, 2000. I procent.

 

Af:

Anne Nielsen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 1994 og 2000

 

 
Redigeret: 26.11.04