Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  09, 2004

Kontakt til tandlæge
 

Færre yngre går regelmæssigt til tandlæge

De landsdækkende repræsentative interviewundersøgelser vedr. befolkningens sundheds- og sygelighedstilstand viser markant forbedring af tandstatus. Analyserne er gennemført i samarbejde med Tandlægeskolen ved Københavns Universitet.

 

Som mål for tandstatus anvendes antallet af egne tænder. I 1987 angav 67% af voksne danskere at have mindst 20 egne tænder, mens 17% var helt tandløse. I 2000 var andelen med mindst 20 egne tænder steget til 80%, mens andelen af tandløse var faldet til 8%.

 

I undersøgelserne belyses også befolkningens brug af tandpleje. I alt 80% af voksne danskere har inden for de seneste 5 år gået regelmæssigt til tandlæge for eftersyn af tænderne, mens 9% slet ikke har været til tandlæge de sidste fem år. Andelen der regelmæssigt går til tandlæge aftager med stigende alder. Blandt de 16-64 årige gik således mellem 80 og 90% regelmæssigt til tandlæge, mens det gjaldt for to tredjedele af de 65-74 årige og knap halvdelen af de ældre på 75 år eller derover.

 

Ligesom der er klare sociale forskelle i tandstatus, er der klare sociale forskelle mht. regelmæssigt at gå til tandlæge. Uanset alder stiger andelen der regelmæssigt går til tandlæge med stigende antal års skoleuddannelse. Jo højere personlig indkomst desto større andele har regelmæssigt været til tandlæge inden for de seneste fem år. Denne sammenhæng var dog mest udtalt for de 45-64 årige og de 65+ årige. Endvidere var der større andele med regelmæssig brug af tandlæge blandt gifte end blandt samlevende og enlige (separerede/skilte, enker/enkemænd og ugifte).

 

Der er sammenhæng mellem regelmæssige brug af tandlæge og tandstatus. Blandt de 45-64 årige angav 85% af de, der havde gået regelmæssigt til tandlæge de seneste fem år at have mindst 20 egne tænder, mens det kun var 38% blandt de, der slet ikke havde gået til tandlæge eller ikke havde gået regelmæssigt til tandlæge. Blandt de 65+ årige angav 50% blandt de, der havde gået regelmæssigt til tandlæge at have mindst 20 egne tænder, mens det kun var 5% blandt de der ikke havde været regelmæssigt til tandlæge. På grund af undersøgelsens design kan der dog ikke drages entydige konklusioner mht. årsagssammenhængen mellem regelmæssig brug af tandlæge og tandstatus. Spørgsmålet er således, om regelmæssig brug af tandlæge bevirker at man bevarer sine tænder, eller om man - fordi man har tabt sine tænder - undlader at gå regelmæssigt til tandlæge.

 

Udviklingen i befolkningens regelmæssige brug af tandlæge fremgår af figuren. Fra 1987 til 2000 steg andelen, der i løbet af de seneste fem år havde gået regelmæssigt til tandlæge fra 72% til 80%. Udviklingen dækker imidlertid over et fald i de yngste aldersgrupper men en stigning i de ældste.

Af:

Mette Kjøller 

Kilde:

Petersen PE, Kjøller M, Christensen LB, Krustrup U: Voksenbefolkningens tandstatus og udnyttelse af tandplejetilbuddet i Danmark 2000. Tandlægebladet 2003;107(9): 672-684)

 
Redigeret: 19.09.04