Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  34, 2003

Levetid og plejebehov i amterne
 

Forventet levetid uden funktionsindskrænkning i danske amter

Helbredsrelateret livskvalitet blandt ældre kan beskrives ved forventet levetid uden funktionsindskrænkninger. Statens Institut for Folkesundhed har i forbindelse med instituttets undersøgelse af sundhed og sygelighed blandt voksne danskere spurgt de ældre om funktionsniveau. God funktion blandt ældre dækker fysisk mobilitet og kommunikationsfærdigheder, idet en person anses for at leve uden funktionsindskrænkning, hvis vedkommende uden større besvær kan 1) gå 400 meter uden at hvile, 2) gå op og ned ad trapper, 3) bære 5 kg, 4) læse en almindelig avistekst, 5) høre en normal samtale mellem tre eller flere personer og 6) tale. Disse oplysninger sammenholdt med dødelighedsdata fra Danmarks Statistik giver mulighed for at beregne forventet levetid uden funktionsindskrænkning for 60-årige.

 

Den forventede restlevetid for 60-årige mænd og kvinder er henholdsvis 18,8 år og 22,0 år og forventet levetid uden funktionsindskrænkning er 14,7 år for begge køn svarende til henholdsvis 78,4% og 66,6% af restlevetiden. Forventet restlevetid med funktionsindskrænkning er således 4,1 år (18,8 år – 14,7 år) for mænd og 7,3 år (22,0 år – 14,7 år) for kvinder.

 

Forventet restlevetid for 60-årige mænd i danske amter spænder fra 17,9 år i Vestsjællands Amt til 19,0 år i Sønderjyllands Amt og Viborg Amt, mens forventet restlevetid for 60-årige kvinder spænder fra 21,5 år i Storstrøms Amt til 22,7 år i Bornholms Amt. Forventet levetid uden funktionsindskrænkning ligger mellem 12,8 år (Bornholms Amt) og 15,6 år (Sønderjyllands Amt) for 60-årige mænd og mellem 12,7 år (Sønderjyllands Amt) og 15,6 år (Vestsjællands Amt og Vejle Amt) for 60-årige kvinder.

 

Figuren viser en klar tendens til at amter, hvor kvinders levetid er længst, også er amter hvor kvinder har den største andel leveår med funktionsindskrænkning. For mænd er der ingen sammenhæng mellem levetidens længde og andelen heraf med funktionsindskrænkning.

 

Forventet levetid uden funktionsindskrænkning er et supplement til den traditionelle sundhedsstatistik, idet denne helbredsindikator kombinerer oplysninger om dødelighed og oplysninger om selvoplevet funktionstab. Indikatoren kan bidrage med viden, som kan anvendes i amtskommunal planlægning, når det skal vurderes, hvor mange flere år ældre borgere forventes at kunne leve uden støtte fra det offentlige. Set i lyset af, at efterkrigstidens store fødselsårgange går på pension og bliver gamle i løbet af de næste 10-20 år, har dette væsentlig betydning for belastningen af social- og sundhedssektoren.

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen, Michael Davidsen og Mette Kjøller

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Davidsen M, Kjøller M. Tresårige danskeres forventede levetid uden funktionsindskrænkning. Ugeskrift for Læger 2003;165:2395-2398

 

 
Redigeret: 07.10.04