Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  49, 2004

Mænds vold mod kvinder
 

Voldens omfang og karakter belyses bedst ved at inddrage både registerdata og oplysninger fra befolkningsundersøgelser

Det kommer nok bag på de fleste at ca. 65.000 voksne kvinder i Danmark årligt bliver udsat for hændelser, som de selv opfatter som fysisk vold. Dette fremgår imidlertid af en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af voksne i Danmark.

 

I 2000 besvarede 5.500 kvinder et spørgeskema, der gav oplysning om de havde oplevet slag med flad hånd, skub, rusken, spark, at være blevet kastet ned ad trapper eller mod genstande, at være truet eller angrebet med våben eller forsøgt kværket. Det havde 4% af alle kvinderne. Halvdelen havde kun oplevet lettere former for fysiske overgreb – men i to ud af tre tilfælde var det en nuværende eller tidligere partner, der havde udøvet volden, og der var ofte tale om gentagen vold.

 

Det er et langt mindre antal kvinder, der årligt behandles for voldsskader på en skadestue og/eller anmelder vold til politiet. Inden for de seneste år er der årligt anmeldt fysisk vold mod  knap 3.000 kvinder. 5.000 kvinder har årligt været på en skadestue på grund af vold og 1.500 af disse kvinder har også anmeldt volden til politiet. I alt har 6.500 forskellige kvinder kontaktet politi, skadestue eller begge instanser.

 

Det er således kun hver tiende voldsramt kvinde, der har kontakt med offentlige myndigheder. En forklaring kan være, at kvinder kun anmelder den grove vold, og at det kun er den meget grove vold, der medfører behandlingskrævende skader. I befolkningsundersøgelsen er der som ”vold” medregnet lette fysiske overgreb, som ikke nødvendigvis medfører fysiske skader, men som er handlinger som kvinderne selv oplever som voldelige overgreb.

 

Det er derfor et meget forskelligt billede af mænds vold mod kvinder, som kan tegnes ud fra registerdata og ud fra selvrapporterede oplysninger i en befolkningsundersøgelse – og der er derfor også forskel på offerprofilen i de to typer data.

 

Blandt politianmeldt og skadestuebehandlet vold er der en overvægt af kvinder uden for erhverv i forhold til hele den kvindelige befolkning. I befolkningsundersøgelser rapporterer kvinder med lang uddannelse og kvinder i erhverv omtrent lige så hyppigt vold som kvinder med kortere uddannelse og kvinder uden for erhverv.

 

Kvinder med lang uddannelse rapporterer i forhold til kvinder med kort uddannelse relativt sjældnere at have været udsat for svær vold, såsom spark og knytnæveslag. Det kan være en af forklaringerne på forskellene i voldsofferets profil i befolkningsundersøgelser og i registerdata.

 

Aktuelle data om vold mod kvinder findes i rapportform og som en database:


Klik her for at læse rapporten: Mænds vold mod kvinder i pdf-format

Klik her for at få adgang til voldsdatabasen på Det Nationale Voldsobservatoriums hjemmeside 

 

  

Af:

Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 02.12.04