Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  44, 2004

Store gevinster ved god hjerterehabilitering
 

Efterbehandlingstilbudet til hjertepatienter kan forbedres

Mere end 25.000 voksne danskere indlægges årligt med iskæmisk hjertesygdom, der dør årligt 2.550 af sygdommen inden 75 års alderen og skønsmæssigt 200.000 personer lever med sygdommen i dag. En stor del af disse personer lever med alvorlige fysiske, psykiske og sociale følger.

Internationale studier viser, at et integreret hjerterehabiliteringstilbud kan medføre store menneskelige og sundhedsøkonomiske gevinster i form af forbedring af patienternes livskvalitet, standsning af sygdomsudviklingen og fald i dødeligheden. Danske retningslinjer for efterbehandling af hjertepatienter udgivet af Dansk Kardiologisk Selskab, Hjerteforeningen og Netværk af forebyggende sygehuse foreskriver derfor, at sygehusene

skal tilbyde hjerterehabilitering som en del af den samlede efterbehandling. Efterbehandlingen skal omfatte delelementerne: fysisk træning, patient undervisning/psykosocial støtte, støtte til kostomlægning og rygeophør. Delelementerne skal integreres med den sædvanlige lægelige opfølgning og medikamentelle behandling. Den integrerede indsats skal påbegyndes under indlæggelse på sygehuset, fortsættes i det ambulante efterbehandlingsforløb og videreføres i primærsektoren hos de alment praktiserende læger, i kommunen, i lokalforeninger mv.

I en undersøgelse om forebyggelsestilbuddene på danske sygehuse fandt vi, at kun en tredjedel (36%) af alle sygehuse har tilbud om integreret hjerterehabilitering, der lever op til de gældende retningslinjer. De fleste sygehuse i Danmark tilbyder dog et eller flere af delelementerne, men indholdet af tilbuddene varierer meget mellem sygehusene. Målrettede hjerterehabiliteringstilbud uden for sygehusene er særdeles sparsomme.

   

Hjerterehabiliteringsindsatsen blev undersøgt i 1999 og udviklingen siden da kendes ikke, da der ikke findes offentlige opgørelser om efterbehandlingstilbud på landets sygehuse. Antallet af personer som modtager integreret hjerterehabilitering registreres heller ikke.

 

Viden om den gunstige effekt af hjerterehabilitering har været tilgængelig siden slutningen af 1960erne. Etablering af hjerterehabilitering og dens delelementer har dog været længe under vejs i Danmark. Undersøgelsen viser, at tilbud om hjerterehabiliteringens delelementer er vokset støt gennem 1990erne. En gennemgang af litteraturen tyder dog på, at Danmark er 5-10 år bagud sammenlignet med eksempelvis England og Tyskland, når det drejer sig om udbredelsen af hjerterehabilitering.

 

Af:

Ann-Dorthe Zwisler og Mette Madsen

Kilde:

Zwisler AD, Træden UI, Videbæk J, Madsen M. Cardiac Rehabilitation in Denmark – still room for expansion. Scand. J.P. Health, in press

 
Redigeret: 16.11.16