Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  46, 2002

Sundhedsforhold i Danmark og Grønland
 

Spædbarnsdødelighed og middellevetid

Sundhedsforholdene i Grønland var et af de spørgsmål, kommissionen først tog op til behandling fordi de hertil knyttede problemer var blandt dem, der hyppigst og stærkest har tiltrukket sig opmærksomhed. Sådan indledes bind 4 af Grønlandskommissionens betænkning fra 1950. Den efterfølgende indsats har på næsten alle områder forbedret sundhedstilstanden i Grønland markant. Tuberkulose er næsten forsvundet som dødsårsag, de klassiske kønssygdomme er under kontrol, og spædbarnsdødeligheden er faldet fra 120 pr. 1000 levendefødte til under 20.

 

Men sundhedsforholdene er også forbedret i Danmark siden 1950, og der er fortsat store forskelle  mellem Grønland og Danmark, et forhold der efter indførelsen af det grønlandske hjemmestyre kun sjældent tiltrækker sig offentlighedens opmærksomhed. Spædbarnsdødelighed er et almindeligt anvendt mål for den generelle sundhedstilstand i et land, og figuren viser, at spædbarnsdødeligheden er 3,4 gange højere i Grønland end i Danmark. Det grønlandske tal svarer til den spædbarnsdødelighed, der fandtes i Danmark for 30 år siden. Forskellen er endnu større for middellevetid. Grønlandske kvinders middellevetid er på niveau med danske kvinders i 1941-45, og grønlandske mænds middellevetid svarer til danske mænds i 1931-35.

 

Ulykker og selvmord, især blandt unge, fylder væsentligt mere i det grønlandske dødsårsagsmønster end i det danske. Den aldersjusterede dødelighed af kræft og blodprop i hjertet svarer til den danske, mens dødeligheden af andre hjertesygdomme og apopleksi er højere i Grønland. Tilsammen udgør disse kroniske sygdomme 41% af alle dødsfald i Grønland, mens ulykkesdødsfald og selvmord udgør 20% - i Danmark er tallene henholdsvis 65% og 5%.

 

Da Grønland og Danmark hører til i samme rigsfællesskab har det været af interesse at se, hvor store forskelle i sundhed, der findes inden for et sådant rigsfællesskab. Internationale sammenligninger giver et globalt perspektiv, men det ville være forkert at bruge sundhedsforholdene i Danmark som en gylden standard for Grønland.

 

  

 

Udvalgte indikatorer for sundhedstilstanden i Danmark og Grønland i slutningen af 1990erne. Spædbarnsdødelighed pr. 1000 levendefødte. Forventet middellevetid for 0-årige.

 

Af:

Peter Bjerregaard

Kilde:

Statistisk Årbog.

Bjerregaard P, Young TK. The Circumpolar Inuit – health of a population in transition. København, Munksgaard, 1998.

 
Redigeret: 26.11.04