Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  16, 2005

Kortlægning af danskernes sundhed 2005
 

22.000 danskere bliver spurgt om deres helbred

Den 25. april 2005 går startskuddet til den fjerde sundheds- og sygelighedsundersøgelse, som gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed. Ca. 22.000 voksne danskere er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, og i løbet af det kommende halve år vil de blive kontaktet af Socialforskningsinstituttets interviewerstab og anmodet om at medvirke i undersøgelsen. 

Et væsentligt formål med undersøgelsen er at gøre status over danskernes sundhed og sygelighed og de forhold i vores livsstil og levevilkår, som betinger vores sundhed. Et andet væsentligt formål er at følge udviklingen i sundhedstilstanden i befolkningen som helhed og i undergrupper, fx aldersgrupper, uddannelsesgrupper eller geografiske grupper. Undersøgelserne er tidligere udført i 1986/87, i 1994 og i 2000, hvilket giver mulighed for at følge danskernes helbred over tid. Et tredje formål er at skabe planlægningsgrundlag for tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets indsats på både nationalt og regionalt niveau og herunder især tilrettelæggelsen af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

 

I tabellen ses udviklingen i en række sundhedsindikatorer fra 1987 til 2000. Den kommende undersøgelse vil vise, om disse udviklingstendenser fortsætter. Andelen med godt selvvurderet helbred er stort set uændret i perioden - men tallene dækker over en stigning i de ældste aldersgrupper og et fald i de yngste. Med undtagelse af de ældste aldersgrupper er der flere og flere, der føler sig stressede i hverdagen.

 

Befolkningens sundhedsvaner har også ændret sig fra 1987 til 2000. Andelen af dagligrygere er faldet markant, og det samme gælder andelen i befolkningen med stillesiddende fritidsaktivitet. Andelen der overskrider genstandsgrænsen er steget i alle aldersgrupper på nær de 25-44 årige. Også forekomsten af svær overvægt er steget markant i perioden, især blandt de helt unge mænd og blandt de 25-44 årige kvinder.

 

Generelt kan der konstateres en stigende sygelighed i befolkningen fra 1987 til 2000. Der er ligeledes en stigende andel, der har været i kontakt med praktiserende læge eller været til alternativ behandling. Også andelen der har været til forebyggende helbredssamtale er steget i perioden.

 

 

Af:

Mette Kjøller, Ulrik Hesse, Ola Ekholm og Michael Davidsen, Statens Institut for Folkesundhed, 3920 7777

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000.
Læs mere om Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne.

 
Redigeret: 28.10.16