Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  22, 2006

Social ulighed i dødelighed
 

Den sociale ulighed i danskernes dødelighed er vokset

Danskernes middellevetid er steget siden midten af 1990erne efter mange års stagnation. Spørgsmålet er om den positive udvikling gælder generelt og i forskellige socialgrupper eller om der fortsat er en voksende social ulighed i dødelighed i Danmark.

 

En ny opgørelse viser nu, at lavt uddannede kvinder har haft den mindste fremgang, mens mænd med et mellem eller højt uddannelsesniveau har haft det største fald i dødeligheden.

 

Figurerne viser udviklingen i aldersstandardiserede dødsrater i perioden 1995-1999 blandt 30-74-årige mænd og kvinder med lavt, mellem og højt uddannelsesniveau. Det fremgår, at dødeligheden er faldet jævnt blandt mænd i alle tre grupper. Dødeligheden faldt med 2,3% årligt blandt mænd med lavt uddannelsesniveau og 4,0% for mænd med mellem eller højt uddannelsesniveau. Også for kvinder var faldet mindst blandt de lavt uddannede, med et årligt gennemsnitligt fald på 1,2%, men som alene fandt sted de første to år. For mellem og højt uddannede kvinder var faldet 3,4% henholdsvis 3,7%.

 

De sygdomme, der har størst betydning for dødeligheden er cancer, hjertekarsygdomme og KOL (rygerlunger). Udviklingen i cancerdødelighed viste et fald blandt mænd og kvinder med en uddannelse på mellemniveau og kvinder med et højt uddannelsesniveau, men ikke for mænd med højt uddannelsesniveau eller mænd og kvinder med lav uddannelse. Dødelighed på grund af hjertekarsygdomme faldt i alle grupper, men mindst blandt de lavt uddannede. Dødeligheden af KOL steg blandt de lavt uddannede og for kvinder med en uddannelse på mellemniveau; for de øvrige grupper var der ingen nævneværdige ændringer.

 

Undersøgelsen er baseret på samtlige dødsfald i aldersgruppen 30-74 år i perioden 1995-1999 (i alt 118.336) og opgjort for hver af de tre uddannelsesniveauer ved kobling af registeroplysninger om uddannelse og dødsårsager. Der foreligger ikke data om årsagsspecifik dødelighed blandt danskere siden 2001.

 

Uddannelse er opdelt i tre niveauer: De lavtuddannede omfatter personer med højst 10 års skolegang evt. suppleret med uddannelse svarende til basisår på efg eller HG. Mellemniveauet udgøres af de personer, der har studenter- eller hf-eksamen eller en faglig uddannelse, mens de højtuddannede omfatter personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

 

 

Figurtekst: Aldersstandardiserede dødsrater blandt 30-74-årige for hvert år i perioden 1995-1999 opdelt på uddannelsesniveau

                   

 

   

Af:

Seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777, hbh@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Brønnum-Hansen H. Sociale forskelle i udviklingen i danskernes dødelighed. Ugeskrift for Læger 2006;168:2066-2069.

 
Redigeret: 13.10.16