Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  33, 2005

Rygning fordelt på nye storregioner
 

Behov for planlægningsmateriale til sundheden efter strukturreformen

Danmark er gradvist ved at omstille sig til en ny struktur med 5 regioner og nye storkommuner. Der er behov for nyt planlægningsmateriale for den forebyggende og behandlende indsats. 
 

Med denne Ugens tal for folkesundhed vil vi illustrere, hvorledes hidtidige oplysninger om sundheden og dens determinanter kan omformes, så det tilpasses de nye opdelinger af landet efter reformen. Vi bruger rygning som eksempel. 
 

Statens Institut for Folkesundhed har siden 1987 indsamlet repræsentative oplysninger fra befolkningen igennem de såkaldte Sundheds- og Sygeligheds undersøgelser (SUSY). Ved at omkode den enkelte persons geografiske tilhørsforhold kan personen indplaceres i de nye geografiske regioner. 
 

Det samme kan i princippet gøres med det store antal individbaserede registre som findes i Sundhedsstyrelsen, Danmark Statistik, amtskommuner, kommuner, i forskningsinstitutioner mv., således at de nye kommuner og regioner får stillet et relevant planlægningsmateriale med tidsudvikling til rådighed.

 

Figuren illustrerer dette. I figur 1 er alders- og kønsjusterede rygeprocenter fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i år 1987, 1994 og 2000 opdelt efter de kommende regioner og for hele Danmark.

 

I Danmark et der sket et samlet fald i antallet af rygere på over 10 % fra 1987 til 2000. Ved opdelingen i de nye storregioner udviser Hovedstadsregionen og region Midtjylland det markant største fald i rygeprocenten.


For Hovedstadsregionen ses af figur 2, at den fra at være den region med den største andel af rygere i 1987, er den den næstlaveste i 2000. Opdeler man Hovedstadsregionen i de eksisterende amter og kommuner, ser man et fald i andelen af rygere i alle områder, men det samlede fald skyldes hovedsageligt faldet i Københavns amt samt Københavns- og Frederiksberg kommune. I Frederiksborg amt er der sket et fald på ca. 5%, et fald på under halvdelen af faldet i de andre områder, hvilket gør, at amtet i 2000 har en højere rygeprocent end Københavns amt.

 

Der er fortsat store udfordringer i alle regioner for at nedbringe rygeprocenten yderligere. 

 

Figur 1

 

 

Figur 2 

 

 

Indsamling af data til SUSY-2005 er påbegyndt 2005. Læs mere

 

Af:

Rune Jacobsen, Ola Ekholm og Ulrik Hesse, Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Projektleder Rune Jacobsen. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Udtræk fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2000.

 
Redigeret: 18.08.05