Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  48, 2003

Voksnes tandstatus
 

Markante sociale forskelle i voksnes tandstatus

Inden for børne- og ungdomstandplejen er der etableret et populationsbaseret sygdomsregister således, at man løbende kan følge udviklingen i tandsundheden blandt børn og unge. Et sådant register eksisterer ikke for voksne. Derfor må man følge udviklingen i voksnes tandsundhed ved hjælp af repræsentative undersøgelser i befolkningen. Som mål for befolkningens tandstatus anvendes antallet af egne tænder. Hvis man har 20 eller flere egne tænder, anses det for at være et funktionelt naturligt tandsæt

 

Ved Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2000, der omfattede interview med 16.690 voksne, angav 8% af de 25 årige eller derover, at de var tandløse, 12% havde 1-19 tænder, mens 80% havde 20 eller flere egne tænder.  Andelen med funktionelt tandsæt var ens blandt mænd og kvinder men forskellig i forskellige aldersgrupper. Frem til 45-års alderen havde næsten alle mindst 20 egne tænder; dernæst faldt andelen til 66% blandt de 55-64 årige, 40% blandt de 65-74 årige og helt ned til 20% blandt de ældste.

 

Som det ses af figuren, er der markante sociale forskelle i befolkningens tandstatus. Med stigende antal års skoleuddannelse stiger andelen med mindst 20 egne tænder. Stigningen er relativt lille i den yngste aldersgruppe men bliver mere og mere udtalt blandt de 45-64 årige og blandt de 65 årige eller derover. Tilsvarende mønster findes i forhold til socioøkonomisk placering, hvor andelen med funktionelt tandsæt blandt eksempelvis de 45-64 årige er højest blandt funktionærer (ca. 90%) og lavest blandt ikke-faglærte arbejdere og arbejdsløse (henholdsvis 70% og 67%). De markante sociale forskelle er også tydelige i forhold til indkomstforhold (personlig indkomst og husstandsindkomst), hvor der ses relativt mange tandløse og relativt få med mindst 20 egne tænder i lavindkomstgrupperne.

 

Befolkningens tandstatus er tydeligt forbedret fra 1987 til 2000 og forbedringen ses i alle aldersgrupper. Eksempelvis er andelen med mindst 20 egne tænder blandt 55-64 årige steget fra 36% i 1987 til 51% i 1994 og 66% i 2000. Tilsvarende er andelen af tandløse i aldersgruppen faldet fra 33% i 1987 til 9% i 2000.

 

Den positive udvikling i danskernes tandsundhed betyder, at Verdenssund-hedsorganisationens målsætning for tandsundheden i 2000 er nået for de yngre aldersgrupper – både mht. andelen af tandløse og andelen med funktionelt tandsæt. I de ældre aldersgrupper er det kun målsætningen vedr. andelen af tandløse, der er nået, mens målsætningen om, at mindst 40% af de 65 årige eller derover skal have et naturligt funktionelt tandsæt, endnu ikke er nået.

 

 

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Petersen PE, Kjøller M, Christensen LB, Krustrup U: Voksenbefolkningens tandstatus og udnyttelse af tandplejetilbuddet i Danmark 2000. Tandlægebladet 2003;107(9):672-684)

 
Redigeret: 25.04.06