Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  14, 2003

Vold og seksuelle overgreb blandt voksne danskere
 

Unge mænd oplever dobbelt så hyppigt fysisk vold som unge kvinder - men ti gange så mange unge kvinder har været udsat for tvungen seksuel aktivitet

Statens Institut for Folkesundheds sundheds- og sygelighedsundersøgelse i 2000 medtog spørgsmål, der kan beskrive forekomsten af vold og seksuelle overgreb i Danmark og sammenhænge mellem overgreb, sociale faktorer, helbred, sygdomssymptomer og brug af sundhedsydelser.

 

Knap 5.000 mænd og 5.500 kvinder i alderen 16 år og derover besvarede spørgsmål om, hvorvidt de havde oplevet konkrete typer af fysisk vold inden for det seneste år og spørgsmål om oplevelse af tvungen seksuel aktivitet i barndommen, som teenager og som voksen. I alt 87% af dem der modtog spørgeskemaet besvarede disse spørgsmål.

 

Undersøgelsen viste, at 6% af mænd og knap 4% af kvinder i Danmark har oplevet fysisk vold inden for det seneste år, det svarer til ca. 134.000 mænd og 65.000 kvinder. Enlige har størst risiko for vold, og volden forekommer hyppigere blandt ufaglærte arbejdere end blandt funktionærer. Der er en betydelig aldersforskel i voldens hyppighed. Det er de unge mænd, der oplever mest fysisk vold. Mens knap 2% af de midaldrende, 45-66-årige, har oplevet vold inden for det seneste år, har godt hver fjerde 16-24-årig mand været udsat for fysisk vold i løbet af året.

 

Unge mænd oplever også langt mere fysisk vold end unge kvinder, henholdsvis 27% og 11%. Men der er forskel i den type vold, som mændene og kvinderne hyppigst udsættes for. Det fremgår af figuren.

 

Figuren viser også andelen af unge mænd og kvinder, der inden de er fyldt 25 år har oplevet tvungen seksuel aktivitet. Det er kvinderne, der hyppigst udsættes for seksuel tvang, og også her er der aldersforskelle, idet det er de yngre kvinder, der oftest rapporterer at have været udsat for seksuelle overgreb.

 

Viden om omfanget af vold og seksuelle overgreb i befolkningen har betydning for at tilrettelægge en effektiv forebyggelse. De betydelige kønsforskelle i overgrebenes hyppighed og karakter blandt yngre voksne peger på, at der kan være behov for at målrette kampagner og undervisning i skoler mod henholdsvis drenge og piger.  

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Helweg-Larsen K. Vold og seksuelle overgreb. Kap. 13 i Sundhed og Sygelighed i Danmark 2000. Red. Kjøller M & Rasmussen NK. Statens Institut for Folkesundhed

 

 
Redigeret: 26.11.04