Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  28, 2003

Vold
 

Vold er et folkesundhedsproblem - især blandt kvinder

Der er i stigende grad fokus på vold som et væsentligt folkesundhedsproblem. Tidligere undersøgelser har fundet sammenhænge mellem udsættelse for fysisk og seksuel vold og en række helbredsproblemer blandt kvinder. Forskning blandt mænd er mere begrænset. WHO har påpeget, at kendskab til voldens mekanismer og konsekvenser er nødvendig for at kunne iværksætte en hensigtsmæssig forebyggelse. Der er således god grund til at undersøge sammenhænge mellem vold og helbredsproblemer – og kønsforskelle i sammenhængene. 

 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2000 medtog spørgsmål om oplevet vold og seksuelle overgreb, som gør det muligt at vurdere sammenhænge mellem vold og  en række helbredsproblemer. Knap 5.000 mænd og 5.500 kvinder blev spurgt om de havde oplevet at blive skubbet, sparket, kastet ind i møbler og lignende, forsøgt kvalt, angrebet med våben eller oplevet nogen anden form for vold. I alt 87% af dem, der modtog spørgsmålene, besvarede dem.

 

De samme mænd og kvinder blev udspurgt om deres eget helbred, og om hvorvidt de havde oplevet en række symptomer på mistrivsel inden for de sidste 14 dage.


Flere unge mænd (16-24 år) oplevede fysisk vold end kvinder, henholdsvis 27% og 11%. Når forekomsten af helbredssymptomer blandt voldsofre blev sammenlignet med forekomsten blandt ikke-voldsofre, var der også betydelige kønsforskelle.

Blandt kvinder, var der flere voldsofre end ikke-voldsofre, der vurderede deres eget helbred som dårligt og oplyste, at de havde oplevet en eller flere former for mistrivsel. Således oplyste mere end dobbelt så mange voldsofre, at de havde været deprimeret inden for de sidste 2 uger. Denne forskel var ligeledes udtalt for mavepine og i mindre grad, for ængstelse.

Forskellen fandtes ikke blandt mænd. Det vil sige, at voldsofre og ikke-voldsofre rapporterede dårligt helbred og mistrivsel inden for de sidste 2 uger i omtrent samme omfang.


 

Af:

Vanita Sundaram og Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Sundaram V, Helweg-Larsen K, Laursen B et al. Physical violence, self-rated health and morbidity: is gender significant for victimisation? Publiceres i 2003 i Journal of Epidemiology and Community Health

 
Redigeret: 26.11.04